Szakmai délután és szakest a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben

A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet szervezésében 2022. április 26-án megvalósuló szaknapon a programsorozat nyitásaként a tudományos munkát végző hallgatók prezentálták készülő TDK-dolgozataik részben vagy egészben elkészült kutatási anyagát, majd intézetünk oktatói által írt könyveket mutatták be a szerzők.

Először Kovács Alexandra mutatta be nyelvészeti témájú dolgozatát. Alexandra 4. évfolyamos, magyar-angol szakos hallgató, dolgozatának címe: Az egybe- és különírás problematikája a nyelvi tanácsadás tükrében, felkészítő tanára: dr. habil. Minya Károly. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodához eddig több mint 30 ezer kérdés érkezett, ezek a válaszokkal együtt olvashatók a www.e-nyelv.hu honlapon. A helyesírási kérdések közül a legtöbb az egybe- és különírás problémaköre kapcsán érkezik. Különösen nagy gondot okoz a mozgószabály alkalmazása, a dolgozat erről kíván részletesen beszámolni.

Kövér Adrienn 2. évfolyam magyar–történelem szakos hallgatónk dolgozatának címe: A kegyetlenség írónője, Kádár Erzsébet, felkészítő tanára dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár. Adrienn előadásában a kutatás első fázisát mutatta be: rekonstruálta a tragikusan fiatalon elhunyt novellista életútját. Közben rámutatott Kádár Erzsébet felfedezni való értékeire: őt az újabb szakirodalom Kosztolányi és Csáth Géza mellé állítja. Kövér Adrienn eme ismeretlen alkotó nyomába szegődik.

A harmadik előadó Szakos Enikő, aki végzős angol- és matematikatanár szakos hallgató, TDK-dolgozatát angolból írta, melynek témájaként a magyar és az amerikai felsőoktatást hasonlítja össze 1990 és 2020 között. (The comparison of Higher Education policies in Hungary and in the United States of America (1990–2020)). Felkészítő tanára: Somfalvi Zita.

Utolsó előadónk, Vass Tünde, még új TDK-snak számít, mégis precízen és kellő alapossággal vetette bele magát a tanuláson kívül a tudományba is dr. Antal Balázs tanár úr segítségével. Tünde kutatásának témája: Testmotívumok Borbély Szilárd A testhez című kötetének szövegvilágában. A kutatás a debreceni költő életművének központi kérdései felé irányul: élet és halál, bűn és bűntudat, istengyilkosság és megváltás, stigmatizáltság és tisztaság. Mindezt a korszerű irodalomtudományi horizontok és a katolikus teológia belátásainak ötvözésével tárja fel.

A hallgatói előadásokat az intézetünk oktatóinak könyvbemutatója követte.

Elsőként dr. Ajtay-Horváth Magda tanárnő mondott pár szót a Kontextusok kihívása című, 2021-ben megjelent kötetéről.  A kötet a szerző harmadik önálló kötete. Ebben a szerző folyóiratok hasábjain, illetve gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányai olvashatók, illetve egy része tudományos előadásként hangzott el. A kötetet kézbe véve érdeklődésünket nemcsak a színes borító kelti fel, hanem a cím is. Vajon miért tartalmazza a cím a kihívás szót? Vajon mit jelent a kontextusok kihívása egy, az irodalomban és a fordítás rejtelmeiben egyaránt jártas interpretáló és elemző személy, vagy éppen az irodalom mélyebb rétegeivel most ismerkedő magyar vagy angol szakos egyetemi hallgató számára? A tanulmányokat elolvasva választ kapunk a kérdésre.

Tanárnő egy újabb kötet társszerzője is: Tips for teachers, amely szintén 2021-es kiadású, Budapesten jelent meg a Tinta Könyvkiadó gondozásában. A könyv megírásában közreműködtek az Eötvös József Gyakorló Iskola pedagógusai: Orbán Irén és Stahorszki Krisztina tanárnők is.

Az irodalom témakörén belül maradva dr. Antal Balázs munkájának bemutatása következett. A könyv címe:  Súly és könnyűség. Regionalitás és átjárhatóság az újabb magyar irodalomban, amelyet dr. Fajt Anita tanárnő mutatott be.  A könyv 2020-ban jelent meg a Műút-könyvek kiadásában. Ebben a huszadik századi és kortárs magyar irodalomról szóló tanulmányok, valamint kritikák szerepelnek. A szövegközpontú elemzések mellett tágabb, átfogó témák is előkerülnek, melyekben az abszurd, valamint az újabb realista próza áll a középpontban.

 Dr. habil Minya Károly Színház és nyelv. 50 írás a kortárs magyar dráma nyelvhasználatáról című könyvét, amely 2022. április 14-én jelent meg, dr. Karádi Zsolt mutatta be. A szerzőnek hét éven át, 2014 és 2021 között havonta jelentek meg írásai a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda honlapján (www.e-nyelv.hu), ezek olvashatók összegyűjtve. A kortárs magyar szerzők sorában szerepel többek között Székely Csaba, Háy János, Egressy Zoltán, Pintér Béla, Kornis Mihály, Tasnádi István, Mohácsi István és Mohácsi János, Fazekas István és Onder Csaba drámáinak nyelvi vizsgálata.

 A következő előadó, dr. Sebestyén Zsolt, szintén nyelvészeti jellegű munkát jelentetett meg és mutatott be. Könyvének címe: Kárpátalja helységnevei. Kutatásai során terjedelmes munkaanyagot halmozott fel, a 2020-ban megjelent könyve 528. oldalas. A szótár a szerző 2010 óta végzett névtörténeti kutatásainak az összefoglalása. A kötet 600 kárpátaljai település nevének a névadatait és etimológiáját tartalmazza. A kiadvány fontos kézikönyv a régió történelmének és névadási hagyományainak a kutatásában.

Végül, de nem utolsósorban dr. Karádi Zsolt tollából született meg a következő kötet: Portrék – albumba simulva. Költők, írók, kritikusok a Nyugat környékén címmel. A könyv 14 dolgozatot tartalmaz. Olyan alkotókról közöl portrét, akik vagy személyesen kötődtek a folyóirathoz, vagy valamely nyugatos alkotóra gyakorolt hatásuk miatt kapcsolódnak a jelzett korszakhoz. Így a könyv Ady Endréről, Krúdy Gyuláról, Móricz Zsigmondról, Kosztolányi Dezsőről, Karinthy Frigyesről, Schöpfiln Aladárról, Kárpáti Aurélról, illetve Czóbel Minkáról, Miklós Jutkáról és Áprily Lajosról tesz közzé tanulmányokat. A magyar szerzők mellett arcképet fest a Nyugat franciájáról, François Gachot-ról, a két világháború közötti magyar irodalom és képzőművészet jelentős közvetítőjéről is.

 A szaknap a Mozaikteremben folytatódott, ahol a hallgatók igényesen megszervezett szakestjén vehettünk részt (zenés, verses számok, kézművessarok és játékos vetélkedők). Mind a szaknap, mind a szakest jó hangulatban zajlott le!

Lukács Béla