Szakdolgozati témák

 

Dr. Ajtay-Horváth Magda

 

 1. The social-economic power reflected in some famous buildings in British architecture
 2. Black fate reflected in 18th-19th century slave narratives
 3. The American Dream reflected in presidential inauguration speeches
 4. The social-economic importance of the railway and the motif of the railway in some fictional narratives and poems
 5. Metaphors in tourist brochures /Metaphors in the description of wines

 

Dr. Tukacs Tamás

 

 1. Marriages in 19th-century British novels
 2. The theme of colonisation in Joseph Conrad's works
 3. Film adaptation of famous literary works (novels or plays)
 4. Rewritings of Shakespeare's Hamlet
 5. Money in 19-20th century works
 6. Any other topic the student is interested in and is worth discussing in a thesis

Lukács Béla

 1. Teaching English vocabulary in a cognitive manner 
 2. The effects of the Chinese and Japanese proximity to Australia on Australia from 1851 until now 
 3. The "dusty outback" through the works of Banjo Paterson and Henry Lawson 
 4. The Australian image of the Hungarian immigrants. How have the Hungarians been represented over the years, since the first newcomers' arrival until now? 
 5. Australian-Hungarian cultural links

 Somfalvi Zita

 1. The benefits and drawbacks of communicative language teaching
 2. Students' foreign language knowledge in higher education
 3.  Gamification in foreign language learning
 4. Foreign language learning strategies of school leavers in primary education

 

Dr. Stefuca Viktória

 

 1. Переклад власних назв на матеріалі українсько-угорських антологій/ Tulajdonnevek fordítása ukrán-magyar antológiák anyagán
 2. Власні назви в оригіналі та перекладі художнього тексту /Tulajdonnevek az irodalmi szöveg eredetijében és fordításában
 3. Особливості перекладу ономастичних форм / A névtani formák fordításának jellemzői
 4. Запозичення як джерело поповнення українського вокабуляру/ A kölcsönzés – az ukrán szókincs feltöltésének forrása
 5. Лексичні та граматичні трансформації при перекладі з української  мови на угорську/ Lexika-grammatikai átalakítások ukránról magyarra fordításkor
 6. Особливості впливу білінгвістичного середовища на процес засвоєння першої мови в дитинстві/ A kétnyelvű környezet hatásának jellemzői a gyermekkori anyanyelvtanulás folyamatára
 7. Етимологічне походження слов'янських назв на матеріалах XIV – XV століть/ / A szláv nevek etimológiai eredete a XIV-XV. századi anyagokon
 8. Особливості стародруків, виданих королівською друкарнею в Буді/A Budai Királyi Nyomda által kiadott régi nyo mtatványok jellemzői

 

Balla Evelina

 

 1. Антології української поезії та прози в Угорщині / Az ukrán költészet és proza antológiái Magyarországon
 2. Художній світ Валентини Зінченко / Valentina Zincsenko költői világa
 3. Літературний портрет Ласло Балли / Balla László irodalmi portréja
 4. Лірика Дмитра Павличка в перекладі угорською мовою / Dmitro Pavlicsko költészete magyar nyelven
 5. Петро Скунць як перекладач / Petro Szkunts mint műfordító

 

Dr. habil. Minya Károly

 

 1. A kortárs magyar dráma nyelvhasználata
 2. Nyelvművel babonák az általános és középiskolai tankönyvekben
 3. Az elmúlt tíz évben megjelent nyelvészeti szótárak és azok használata az oktatás során
 4. Új szavak, új jelentések
 5. A nyelvi tanácsadás szerepe és hatása

Dr. Sebestyén Zsolt

 1. Névtipológiai vizsgálatok a magyar helységnévrendszer alapján
 2. Egy település helyneveinek nyelvi elemzése
 3. Iskolai ragadványnevek vizsgálata
 4. Nyelvjárási attitűdvizsgálatok általános iskolás tanulók körében
 5. Nyelvi hátrányos helyzet az iskolában
 6. Helynévtörténeti vizsgálatok a történelmi Szabolcs megyében
 7. Keresztnévadási szokások vizsgálata roma családokban
 8. Multimediális szövegek elemzése
 9. Az angol nyelvi hatás vizsgálata napjaink magyar nyelvében
 10. A nyelvtörténet tanítása az általános iskolában

 

Tomori Tímea

 

 1. Digtiális tanulási környezetek az anyanyelv oktatásában
 2. Taneszközfejlesztés az anyanyelvi órákhoz
 3. Anyanyelvi tankönyvek több szempontú tartalomelemzése
 4. Anyanyelvi órákhoz kapcsolódó tantervvizsgálatok a dokumentumelemzés módszerével
 5. Az információs műveltségi tudás és a tanulás hatékonyságának összefüggései általános iskolás/középiskolás diákok körében
 6. Az újmédia hatása az anyanyelvi oktatásra

Kiss Anita

 

 1. Nyelvi változatosság és az iskolai anyanyelvoktatás
 2. Különböző nyelvváltozatok megítélése az iskolákban
 3. Kontaktushatások a magyar nyelv határon túli változataiban
 4. Határon túli és magyarországi nyelvhasználat összehasonlító vizsgálata
 5. Egyetemi hallgatók nyelvi attitűdjei
 6. Internetes nyelvhasználat napjainkban

Dr. Karádi Zsolt

 

1. Móricz Zsigmond kritikai írásai

2. A regényíró Schöpflin Aladár

3. Pilinszky János filmkritikái az Új Ember hasábjain

4. A szonettkoszorú megjelenése az utóbbi évtizedek magyar költészetében

5. Háy János Ne haragudj, véletlen volt című szükségnaplója és a világjárvány hatása a magyar irodalomra

 

Dr. Antal Balázs

 1. Ady Endre költészetének újraolvasási lehetőségei
 2. Fogságregények: Markovits Rodion és Kuncz Aladár
 3. Pilinszky János világba vetett szörnyetege
 4. Magyar abszurd Déry Tibor és a Forrás-nemzedékek prózájában
 5. Diktatúraregények a magyar irodalomban
 6. Lírai beszédmódok a kortárs költészetben

 

2021. december 6.